Zonkoid

Právní prohlášení a podmínky používání

§

Osobní údaje

Některé funkce aplikace a služby pro jejího uživatele vyžadují evidenci dat uživatelů. Zpracování osobních údajů je oprávněným zájmem provozovatele (dále jen správce) ve smyslu Obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), a to:

a) v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová a poštovní adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a seznam investic, jak je dostupný na webu Zonky.cz

b) za účelem fakturace za služby poskytnuté uživateli nebo kontaktování pro řešení chyb a reklamací,

c) na dobu využívání produktů a služeb správce (resp. do uplynutí 1 roku od posledního přihlášení).

Uživatel si je vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči správci učiněno písemně. Dále bere na vědomí, že aktivní uživatelský účet je podmíněn udělením souhlasu a jeho trváním, a že v případě odvolání souhlasu je správce oprávněn jeho uživatelský účet zrušit. Dále si je vědom toho, že po celou dobu zpracovávání osobních údajů má k nim přístup, právo na jejich opravu a v případě, kdy se domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může požádat správce o odstranění závadného stavu. Získané osobní údaje nebudou správcem zpřístupněny třetím stranám, kromě příslušných státních orgánů a osob, které mají zákonné právo tyto informace po správci požadovat. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů, a to zejména prostřednictvím jejich uchovávání v databázi správce, jejich aktivním používáním při komunikaci se subjektem údajů nebo jejich zpřístupněním.

Vyloučení odpovědnosti

Veškeré materiály umístěné v aplikaci a na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péče. Předchozí věta se nevztahuje na materiály zveřejňované v aplikaci a na internetových stránkách v souladu se smlouvami uzavřenými mezi subjekty skupiny Urbancoders.eu a t5et9mi stranami. Informace uveřejněné v aplikaci a na internetových stránkách nemají, s výjimkou těch, které jsou takto výslovně označeny, charakter právních, daňových či investičních doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji investičních nástrojů. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoli materiálů zveřejněných v aplikaci a na internetových stránkách bez předchozího upozornění.

Skupina Urbancoders.eu ani její členové neodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu aplikace a internetových stránek, neodpovídají za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním aplikace a internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k aplikaci a internetovým stránkám. Využití jakýchkoli informací v aplikaci a na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto internetové stránky a nadále aplikaci nepoužívejte.